dindersin...
14 11 2016

Din Kültürü 10. Sınıf 2. Ünite: İslam'da İbadetler

1. İNANÇ-İBADET İLİŞKİSİ İnanç (iman): Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'tan getirdiği emirlerin, yasakların, öğütlerin hepsinin doğru olduğunu kabul etmek, buna kalbimizle inanmak, inandığımızı dilimizle söylemektir. İbadet: Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ibadet denir. Başlıca ibadetler; namaz, oruç, hac, zekat ve kurbandır.      İnanç ve ibadet birbiriyle ilişki içerisinde olan iki temel unsurdur. Önce inanç, sonra da ibadet gelir. İnsan kalbiyle inanır, davranışlarıyla da (ibadet) inancını gösterir ve pekiştirir. İnanç sadece kalplerde yaşatılacak basit bir duygu değildir. Onun ibadetler vasıtasıyla eyleme dönüşmesi, meyvesini vermesi gerekir. Nasıl ki toprağa ektiğimiz bir fidanı veya tohumu susuz bırakırsak o fidan kurur gider, inancımızı da ibadetlerle beslemez, pekiştirmezsek o inanç gün geçtikçe zayıflar ve bir gün kopma noktasına gelir.   "İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışverişin ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan (bizim yolumuzda) gizli açık harcasınlar." (İbrahim suresi, 31. ayet) 2. BAŞLICA İBADETLER      İbadetler üçe ayrılır:                     1- Beden ile yapılanlar: Namaz, oruç                     2- Mal ile yapılanlar: Zekat, kurban                     3- Hem beden, hem mal ile yapılanlar: Hac       Namaz     Namaz nedir: Namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı "salat" kelimesidir. Namaz; tekbir, kıyam, rüku, secde, oturuş ve s... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 10.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

  2016-2017 10.Sınıf Rehberlik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/8j1m7q/plan_10.doc.html 2016-2017 10.Sınıf İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ne0ta1/10-Sinif-Ingilizce-Yillik-Plani.doc.html http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-Sinif-Ingilizce-Yillik-Plani.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/1gpoqk/10-biyoloji-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Fizik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/jcyxx6/10-fizik-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s5ar2t/TEDA-YP.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-matematik-2-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Seçmeli Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s5ar2t/secmeli-10smat-2.docx.html 2016-2017 10.Sınıf Görsel Sanatlar-Resim Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-gorsel-sanatlar-resim-yp.rar.html http://s3.dosya.tc/server5/ne0ta1/10-sinif-gorsel-sanatlar-yillik-plan.zip.html 2016-2017 10.Sınıf Geometri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-geometri-2-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-tarih-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-kimya-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-siniflar-muzik-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/jcyxx6/10-cografya-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/jcyxx6/10-dil-ve-anlatim-yp.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Almanca Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-Siniflar-Almanca-Dersi-Yillik-Plani.rar.html 2016-2017 10.Sınıf Arapça Dersi Yıllık Planı ... Devamı

01 10 2015

Temel İnanç Esasları-10.sınıf konu anlatımı

Temel inanç esasları Allah'a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlerine, Kadere ve Ahirete iman olmak üzere altı maddedir. Buna İslam'ın amentüsü denir. Şöyle söylenir. Amentü billahi vemelâ îketihi Vekütübihi Verüsülihi Velyevmil âhiri Vebilkaderi hayrihi veşerrihi minallahi teala velba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu veresulüh. Devamı

01 10 2015

İnsanın Allah’la İletişimi-10.sınıf konu anlatımı

İletişim ne demektir? İletişim, "bireylerin fikir, bilgi, tutum, duygu ve becerilerini çeşitli yollarla bir başkasına aktarma, iletme ve paylaşma süreci"dir. İnsanın Allah, aile, çevre ve toplumla olan ilişkilerinin kurulması, korunması ve geliştirilmesi iletişim becerisi ile sağlanır. İletişim bir bakıma duygu ve düşünceleri bir başkasına anlatarak ilişki kurmaktır. İletişimin birey açısından önemi İnsanın kişisel yeteneklerinin farkında olmasını sağlaması ve kişisel gelişmesine katkıda bulunması açısından iletişim çok önemlidir. İnsan, iletişim süreci içinde, Allah ve diğer insanlarla olan ilişkilerini geliştirir, kendini tanıma olanağı bulur. Böylece duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını daha iyi anlar. Davranışlarında değişiklikler yapma, onları kontrol etme olanağını bulur. Aynı zamanda insan, duygu ve düşüncelerini başkasıyla paylaştığı için onlarla olan ilişkileri güvence altına alınmış olur. Birbiriyle olumlu iletişim içinde bulunan, birbirine yakın dost olan insanlar; birbirini sever, kollar, destekler, sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar. İnsan ile Allah arasındaki iletişim Allah insanı sevgisiyle yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Yüce Allah Kur'an'da "... sonra da şekillendirip kendi ruhundan ona üfleyen Allah'tır." (Secde suresi, 9) buyurmaktadır. İşte insanı diğer bütün varlıklardan ayıran ve şerefli kılan bu "ilahi ruh"tur. Bu durum insanla Allah arasında bir bağın kurulmasını, onunla yakınlığın ve iletişimin oluşmasını sağlamıştır. Yüce Allah Kur'anıkerim'de insana yakın olduğunu belirtmektedir. Kur'anda geçen "... Ve biz insana şah damarından daha yakınız." (Kâf suresi, 16) ayeti bunun en açık delilidir. Allah da insanlarla olan ilişkisini sevgi ve yakınlık tem... Devamı

01 10 2015

Allah Her Şeyi Yaratan,Yaşatan ve Gözetendir-10.sınıf konu anlat

Yaratmak bir nesneyi yokluktan varlık sahasına çıkarmaktır. Bu anlamda yaratmak Allah’a mahsustur. Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır. En küçük varlıklardan gökteki aya, güneşe, yıldızlara kadar her şeyin yaratıcısı o’dur. Allah’ın yaratma sıfatına “Tekvin” denir. Yüce Allah âlemleri yaratan ve terbiye edendir. Yaratmasında tamamen serbesttir. Dilediğini var eder, dilediğini yok eder. Yaratmak o’na zor gelmez. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “…Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “Ol” der o da oluverir.”(Al-i İmran suresi, 47. ayet) Allah’ın yaratma sıfatı her an devam etmektedir. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir. Yaratmak için başka bir güce ve araca ihtiyaç duymaz. Yaratmasından dolayı kimseye karşı sorumlu değildir. Allah her şeyi bir ölçüye göre ve bir düzen içinde yaratmıştır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Hiçbir yaratılan da başıboş bırakılmamıştır. Yaratılmış olan her şey, Yaratan’ın varlığına, birliğine, gücüne işaret eder. Devamı

01 10 2015

ALLAH İNANCI-Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri

İnsan, akıllı düşünen ve bilen bir varlık olmasının insan açısından önemi nedir? İnsan akıl sahibi, düşünen ve bilen bir varlıktır. Yaratılışından getirdiği bu anlama, bilme ve merak duygusuyla evrende meydana gelen olayları ve düzenli işleyişi araştırmakta, bunların sebebini bulmaya çalışmaktadır. Bu gün insanlar aya gidip gelebiliyor, uzay boşluğunda milyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldızları gözleyebiliyor, küçük mikroskobik varlıkların boyutlarını ölçebiliyor. Ancak bilgimiz arttıkça öğrenmemiz gereken daha çok şeyin olduğunu anlıyoruz. Merakımız daha da artıyor. Bunları kim yarattı, neden yarattı gibi soruların cevabını arıyoruz. Evrendeki bu düzenin nasıl başlayıp devam ettiğini merak ediyoruz. 1.1.Allah’ın varlığını nasıl anlayabiliriz? Evrenin var oluşu Allah’ın varlığının en büyük delilidir. İnsanın Allah’ın varlığını anlaması için kendisine, yeryüzüne ve gökyüzüne bakması yeterlidir. Çünkü hiçbir şey tesadüfen, kendiliğinden meydana gelemez. Gözlem ve deneye dayanan, varlığın yapısını ve işleyişini inceleyen pozitif bilimler, evrende bir sebep-sonuç ilişkisi olduğunu; hareket ettirici bir güç olmadan hiçbir şeyin hareket edemeyeceğini belirtir. Bu durum varlık ve olayların tesadüfen meydana gelmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü insan aklı, hiçbir şeyin kendiliğinden meydana gelmeyeceğini, her şeyin bir yapıcısının var olduğunu kabul etmektedir. Örneğin hepimizin kullandığı kalem ve defterin bir imalatçısı, okuduğumuz kitabın bir yazarı, duvarda asılı duran resmin bir ressamı, oturduğumuz sıranın bir ustası olduğunu kabul ederiz. Her şeyin bir yapıcısı, bir ustası olduğuna göre, evrenin de bir yapıcısı ve yaratıcısı bulunmaktadır. O da Allah... Devamı

14 03 2015

Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır-10.sınıf konu anlatımı

Kul, insan demektir. Her kulun (insanın) yaşama, sağlık, eğitim, düşünce, inanç, ibadet, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bunlara karşı yapılan haksızlıklar, kul hakkı kavramına girer. Kul hakkı yemek büyük günahlardandır. Din bilginleri, “Ey kavmimiz dediler, Allah’ın davetçisine uyun ve ona inanın ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.” (Ahkaf suresi, 31. ayet) ayetini yorumlarken, bağışlanacak günahların Allah hakkını ilgilendirenler olduğu, kul hakkından doğan günahların ise Allah tarafından bağışlanmayacağı sonucuna ulaşırlar. Hz. Peygamberimiz de, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hakkını yediği kişilere kendisini bağışlatmasını öğütler. Bunun yapılmaması durumunda haksızlık yapan kişinin salih amelleri haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verilir. (Buhari, Mezalim) “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimselerdir.” (Buhari, İman) Müslüman kendisine ve kimseye zulmetmez, kimsenin hakkını yemez. Vatandaşlık görevlerimizin kul hakkıyla ilgisi var mıdır? Vatandaşlık görevlerimiz, vergi vermek, askere gitmek, seçimlere katılmak, kanunlara saygı göstermek gibi görevlerdir. Bu görevlerin devletle ilgili yönü olduğu gibi, kul hakkına dönük yönü de vardır. Devletin gelir kaynakları arasında olan vergi, millete hizmet olarak döndüğünden, vergi vermemek, insanların göreceği hizmetlerden azalma meydana getirir. Bu, bir kul hakkıdır. Verdiğimiz veya vermediğimiz oylarla yönetime getirdiğimiz kişiler, halkın kaderine yön verdiğinden, seçimlerin kul hakkını ilgilendiren yönü vardır. Vatanı ve milleti korumak için gittiğimiz askere gitmemek, gü... Devamı

14 03 2015

Hukukun Üstünlüğü-10.sınıf konu anlatımı

Hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kanun gücüyle desteklenmiş bulunan toplumsal kuralların bütünüdür. Hukuk kuralları, insan hayatını düzenlemekte, bir bakıma sosyal hayatın kalıpları olmakta ve insan hak ve ödevlerinin sınırlarını belirlemektedir. İnsanlar, belirlenen hukuk kuralları çerçevesinde hareket ettiklerinde huzur, güven, barış içinde yaşarlar. Bunun gerçekleşmesi için hukukun, üstün güç olduğuna inanmak gerekir. Hukuk kurallarını uygulayan kişi ve kurumlar da, hukuku her şeyin üstünde görmeli, herkese eşit uygulamalıdır. İslamiyet, hukukun üstünlüğü konusunda ne der? Hukuk, hakkın çoğuludur. İslamiyet’te en önemli konular arasında hakkın ve adaletin üstünlüğü yer alır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Hayır, Rabb’ine andolsun ki, onlar aralarındaki çekişmelerinde seni hakem tayin edip, senin verdiğin hükme, içlerinde bir sıkıntı duymadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış sayılmazlar.” (Nisa suresi, 65. ayet) “Kim bir haksızlığa uğradıktan sonra hakkını alırsa, işte onların aleyhine bir yol izlenemez.” (Şûrâ suresi, 41. ayet) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan; kendiniz, anne babanız ve yakın akrabalarınızın aleyhine bile olsa, Allah için doğru şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik yaptığınız kimseler, ister zengin, ister fakir olsunlar, Allah onlara daha yakındır. Hislerinize uyup, adaletten sapmayın…”(Nisâ suresi, 135. ayet) Hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. Hukuk kurallarında kimseye ayrıcalık tanınmaz, herkes eşittir. Peygamberimiz şöyle der: “Sizden evvelkilerin mahvolmalarının sebebi şudur ki: İ&cc... Devamı

14 03 2015

Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı-10.sınıf konu anlatımı

Hak ve özgürlüklerin kullanımında şu hususların bilinmesi gereklidir: a- Özgürlük, bazı hukuk ölçülerinde başkasına zarar vermemek” anlayışıyla kabul görse de, özellikle İslam hukukuna göre “ne kendisine, ne de başkasına zarar vermemek” tir. b- Mutlak özgürlük yoktur. İnsanın aklına her geleni ve istediğini yapması özgürlük sayılmaz. c- Hak ve özgürlükler insanın ayrılmaz parçasıdır. Şahsa bağlıdır, vazgeçilemez ve başkasına devredilemez. d- Asıl olan özgürlüktür, sınırlamalar ise istisnai durumlardır. e- Hak ve özgürlüklerde kimseye ayrıcalık tanınmaz, kanun dairesinde herkes haklarından yararlanmalıdır. f- Hak ve özgürlükler konusunda kişiler çok iyi eğitilmelidir. Hak ve özgürlüklerin, kendileri ve toplum hayatı için gerekli olduğu, kötüye kullanılmasının olumsuz sonuçlar getireceği konusunda eğitim verilmelidir. g- Özgürlüğü kötüye kullanmak ondan mahrumiyeti, suç teşkil ediyorsa cezayı gerektirir. h- Hak ve özgürlükleri kısıtlanan kişi, çözümü kendinde değil, devlette aramalıdır. Kişi hakkını kendi almaya kalkarsa anarşi olur, devlet organları eliyle hakkını ararsa doğrusunu yapmış olur. Kişi, kendi hak ve özgürlüklerinin ne olduğunu bilmeli ve bunları korumalıdır. Başkalarının da kendisinin sahip olduğu hakların aynısına sahip olduğunu unutmamalı, buna göre davranmalıdır. Toplum yaşamının, karşılıklı hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde olabileceğini bilmelidir. Hak yememeli, hakkını yedirmemelidir. Özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermemeli, kimsenin özgürlüğüne de göz dikmemelidir.... Devamı

14 03 2015

Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din-10.sınıf konu anlatımı

Her insanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükleri vardır. Bunlar, yaşama, eğitim, düşünce ve inanç özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği, ekonomik özgürlük gibi haklardır. İnsanın temel hak ve özgürlükleri uluslar arası anlaşmalar ve ulusal yasalarla güvence altına alınmıştır. Dinimiz temel hak ve özgürlükler konusunda önemli ilkeler belirlemiş, geri kalan bölümünü insanların sosyal deneyimlerine ve düzeylerine bırakmıştır. Hak ve özgürlükler konusunda en büyük problem ırkçılık konusudur. İslam dini ırkçılığı kesin bir şekilde yasaklamış, üstünlüğün renkte ve soyda değil, Allah’a duyulan saygıda olduğunu belirtmiştir. Kişisel hak ve özgürlükleri Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde şöyle özetlemiştir: “Ey insanlar, bu hac günleriniz nasıl kutsal ise; haram aylarınız nasıl mukaddes ise; bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız öylesine mukaddestir.” İslam dini, özgür birini köleleştirmeyi, birinin elinden hakkını gasp etmeyi, haddi aşıp insanlara zulüm ve eziyet etmeyi büyük günahlardan sayar. İslam’da kölelik var mı? İslam’ın geldiği dönemde dünyada kölelik yaygındı ve onlar hiçbir hakka sahip değildi. O dönemde iş hayatı kölelerle yürütüldüğü için İslam köleliği kökten yasaklamadı; bununla birlikte kölelerin özgürleştirilmesi için pek çok teşvikte bulundu. Orucunu tutamayan; yemini bozan veya bir günah işleyen kimseye, bir köleyi özgürleştirmesi durumunda Allah’ın onu affedebileceği öğretildi. Kölelere iyi davranılması, eziyet edilmemesi gerektiği telkin edildi. On... Devamı

14 03 2015

Hak ve Özgürlük Kavramları-10.sınıf konu anlatımı

Hak, Allah’ın güzel isimlerinden biridir; “gerçek” anlamına gelir. Bu nedenle hak denildiğinde, gerçeğe uygun olma, doğruluk, emek karşılığı elde edilen kazanç gibi anlamlar akla gelir. Kazanımlar söz konusu olduğunda hak, kişinin emek vererek elde ettiği maddi ve manevi değerdir ve bu değer o kişinin mülkiyetine ait olur. Yasalar söz konusunda olduğunda hak, insanın kendi lehine olan durumu yasal olarak korumasına denir. Özgürlük, insanın çevresine ve kendisine zarar vermeksizin istediğini yapabilmesidir. Allah evreni yaratırken insana yetkiler vererek ona özgürlük alanı tanımıştır. İnsanlar, özgürlük alanı içinde diledikleri gibi yaşar. Bu nedenle özgürlük, her insanın doğuştan getirdiği bir haktır. Her insanın yaşama, düşüncelerini söyleme ve yayma, eğitim görme, çalışma ve kendine ait olanı koruma hakkı vardır. Her insan inanç özgürlüğüne sahiptir. Her insanın özel yaşamı kendisini ilgilendirir. Devamı

14 03 2015

Hz.Muhammed Bir Peygamberdir-10.sınıf konu anlatımı

Yüce Allah, insanlar içinden seçtiği bazı insanlara vahiy yoluyla buyruklarını bildirir. Seçilen bu insanlara peygamber denir. Peygamberler, Allah’ın doğru yolu göstermek için görevlendirdiği elçilerdir. Onlar, yolunu şaşıran, sapıklığa, acılara ve bunalımlara düşen insanlara birer kurtarıcı olarak Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberlerin ortak amacı, tek Allah inancını ve öldükten sonra dirilme ile başlayacak olan ahirete imanı sağlayarak, insanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır. Hz. Muhammed (s), Allah’ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusudur. Allah vahiy yoluyla ve çoğu kez Cebrail meleği aracılığıyla buyruklarını ona bildirmiş ve ona ayetler indirmiştir. Kuranıkerim’de Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s) son peygamber olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir. “Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzab Suresi 40. ayet) Hz. Muhammed (s) bir peygamber olarak, ona gelen ayetleri insanlara ulaştırmıştır, böylece tebliğ görevini yerine getirmiştir. Bu ayetlerde bir çok öğütler, bilgiler, emir ve yasaklar bulunmaktadır. Peygamberimiz onları insanlara bildirmiş,Allah'ın çağrısını herkese duyurmuştur. Hz. Muhammed (s) ona gelen ayetleri aynı zamanda gerek sözleriyle gerekse davranışlarıyla açıklamış, ayetlerin nasıl anlaşılacağını insanlara öğretmiştir. Böylece Allah’ın ayetlerde kastettiği anlamlar insanlar tarafında iyice anlaşılmıştır. Peygamberimizin peygamberlik yönünden biri de, Kuranıkerim’deki öğütleri bizzat uygulayarak, insanlara öncülük etmektir. Namazı, orucu, zekatı, iyilik etmeyi, güzel davranışlarda bulunmayı, ilk Müslümanlar Peygamberimizden görerek ö... Devamı

12 01 2015

Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır-10.sınıf konu anlatımı

Kul, insan demektir. Her kulun (insanın) yaşama, sağlık, eğitim, düşünce, inanç, ibadet, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bunlara karşı yapılan haksızlıklar, kul hakkı kavramına girer. Kul hakkı yemek büyük günahlardandır. Din bilginleri, “Ey kavmimiz dediler, Allah’ın davetçisine uyun ve ona inanın ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.” (Ahkaf suresi, 31. ayet) ayetini yorumlarken, bağışlanacak günahların Allah hakkını ilgilendirenler olduğu, kul hakkından doğan günahların ise Allah tarafından bağışlanmayacağı sonucuna ulaşırlar. Hz. Peygamberimiz de, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hakkını yediği kişilere kendisini bağışlatmasını öğütler. Bunun yapılmaması durumunda haksızlık yapan kişinin salih amelleri haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verilir. (Buhari, Mezalim) “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimselerdir.” (Buhari, İman) Müslüman kendisine ve kimseye zulmetmez, kimsenin hakkını yemez. Vatandaşlık görevlerimizin kul hakkıyla ilgisi var mıdır? Vatandaşlık görevlerimiz, vergi vermek, askere gitmek, seçimlere katılmak, kanunlara saygı göstermek gibi görevlerdir. Bu görevlerin devletle ilgili yönü olduğu gibi, kul hakkına dönük yönü de vardır. Devletin gelir kaynakları arasında olan vergi, millete hizmet olarak döndüğünden, vergi vermemek, insanların göreceği hizmetlerden azalma meydana getirir. Bu, bir kul hakkıdır. Verdiğimiz veya vermediğimiz oylarla yönetime getirdiğimiz kişiler, halkın kaderine yön verdiğinden, seçimlerin kul hakkını ilgilendiren yönü vardır. Vatanı ve milleti korumak için gittiğimiz askere gitmemek, güvenl... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler